Fake news vagy maga a Szent-Grál?

2020. április 17.  14:34   

A vis maior egyes kérdései a bérleti szerződésekkel kapcsolatban.

A koronavírus minden értelemben felforgatta az életünket, egészségügyi, egzisztenciális és gazdasági bizonytalanságot eredményezett. A fennálló helyzet a jogi környezetre is jelentős hatást gyakorolt: alapvető emberi jogunk, a személyes szabadságunk korlátozva van, a megélhetésünket biztosító tevékenységeinket nem folytathatjuk, vállalkozásunk, üzlethelyiségünk hatósági karantén alá került. A fennálló helyzet olyan körülményeket idézett elő a jog világában, melyeket korábban nem tapasztalhattunk, olyan kérdések merültek fel melyek megválaszolása a jövő jogalkalmazásának feladata lesz. Mely esetben és mennyi munkabér jár egy munkavállalónak, ha a munkáltató nem tudja foglalkoztatni a megrendelések kiesése miatt? Hogyan érinti a tartós szerződésekből eredő kötelezettségeket a koronavírus? Cikkükben az utóbbi kérdéskörrel, azon belül is a bérleti szerződésekkel foglalkozunk.Sok mindenkinek ismerős lehet gyerekkorából, televíziós műsorokból vagy akár egyetemi, munkahelyi csapatépítő foglalkozásokról a következő játék: a csapat tagjai egy sort, láncolatot alkotnak, melynek legelső tagja elolvas egy tetszőleges történetet, hírt, amit aztán legjobb tudása és emlékezete szerint továbbad a sorban következő csapatattársának, aki a hallottak alapján szintén igyekszik továbbítani a történetet a következő játékosnak, és így tovább. Az eredmény természetesen rendkívül szórakoztató: a történet három, négy vagy akár több játékoson áthaladva, az utolsó személy elmesélésében már számos részében eltér attól, amit a kezdő játékos olvasott. 

A játék csapatépítő és szórakoztató jellege kétségtelen, emellett viszont számos egyéb, komolyabb tanulságot hordoz magában az információk, hírek terjedéséről, azok tartalmának, jelentésének, mondanivalójának „szájhagyomány” útján történő változásáról.

„Így terjed a pletyka”- hangzik fel mindenki fejében a jól ismert szólás.

Az elmúlt években végbement globalizációs folyamatok következtében a világháló és a sorra megjelenő közösségi felületek segítségével hatalmas mennyiségű információ jut el villámgyorsan emberek millióihoz. Ez a jelenség viszont már nem csak az idézett szólásban szereplő, hétköznapi értelemben vett pletyka terjedését alapozza meg. Megjelentek a köznyelvben olyan kifejezések, mint a „fake news” (álhír) vagy – Donald Trump amerikai elnök tanácsadója, Kellyanne Conway után szabadon – az „alternative facts”. A közösségi média pedig melegágya az álhírek, részigazságot tartalmazó vélemények és tartalmak terjedésének. Egyrészt egyre nehezebb megítélni a tartalmak hitelességét, másrészt a kutatások is alátámasztották, hogy az emberi természet is erős ráhatással van a téves információk terjedésében. Amikor egy tartalmat megnézünk vagy megosztunk, azt nem csak azért tesszük, hogy információt szerezzünk, hanem azért is, hogy alátámasszuk a saját elképzeléseinket. Ilyenkor beszélhetünk megerősítési torzításról: minél többen osztják meg ugyanazt a tartalmat, amit mi, minél többen osztják a nézeteinket, annál biztosabbak vagyunk abban, hogy igazunk van. 

fake_news.jpg Forrás: BBC

A jelenlegi, koronavírus okozta veszélyhelyzetben, egészségügyi és gazdasági bizonytalanságban az eddigiekhez képest is elszaporodtak az álhírek, a szórványos tudáson alapuló, részigazságokat tartalmazó híresztelések, vélemények. A téves információk azonban nemcsak a vírus ellenszeréről, titkos biológiai fegyverről vagy a részvénypiacon történő könnyű meggazdagodásról szólnak. A téves, félrevezető, féligazságokat tartalmazó híresztelések elérték a jog világát is.

A bérleti díj fizetésének a felfüggesztése

Egyre többet lehet találkozni a világjárvány okozta rendkívüli helyzetben a „vis maior” kifejezéssel. Általános tapasztalat, hogy a világjárvány okozta bizonytalan gazdasági és jogi helyzetben a jogértelmező közönség a jogintézmény alapos ismerete nélkül használja és hivatkozza a kifejezést, hiszen mindenki próbál kiutat, fogást találni a megkötött szerződéseken, vállalt kötelezettségeken, annak érdekében, hogy legalább átmenetileg is, de enyhítse a kárát, költségeit. Így kapott szárnyra az a hír is, hogy koronavírus következtében fennálló helyzet, olyan vis maior szituációt eredményez, melynek következménye, hogy a bérlőnek nem kell a bérleti díjat megfizetni. Természetesen, ez így, ebben a formában túlzó és felszínes megfogalmazás.

Gyakori hivatkozási alap és kecsegtető megoldás a bérleti szerződések vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:336. § (2) bekezdése, mely szerint „arra az időre, amely alatt a bérlő a dolgot a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár.” A joggyakorlat alapján viszont elmondható, hogy önmagában a bevételkiesés (mert a bérlő ügyfelei, vásárlói nem mernek kimozdulni otthonról) vagy alkalmazottak személyében rejlő okok a bérlő érdekkörébe tartozó oknak minősül, tehát a bérlő köteles bérleti díjat fizetni. Más helyzetet teremthet az, ha a Kormány általános kijárási tilalmat rendel el vagy hatósági zárlat alá helyez egy épületet (éttermet, piacot, fürdőt). Viszont ebben az esetben is figyelemmel kell lenni a konkrét körülményekre, például, arra, hogy a bérlő valóban semmire (vagy a szerződésben rögzített célra) nem tudja használni az ingatlant.

A bérleti díj megfizetésének felfüggesztése előtt érdemes viszont jogi szakemberrel és a bérbeadóval is konzultálni, hiszen a bérleti díj fizetésének a megtagadása olyan szerződésszegésnek minősül, melynek következtében a bérbeadó jogosulttá válik a szerződés felmondására és az ezzel kapcsolatos jogvitában a bérlőt terheli annak bizonyítása, hogy a felmondás nem volt jogszerű, és Ptk. 6:336. § (2) bekezdésében meghatározott érdekkörén kívül eső ok fennállt.

pexels-photo-101808.jpegA szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 

A Polgári Törvénykönyv a szerződésszegéssel okozott károk megfizetése alóli mentesülés körében utal a vis maiorra. Ha tehát a bérlő megszegi a szerződést (nem fizet bérleti díjat), a bérbeadó a felmondáson túl kártérítési igényt is érvényesíthet, azon az alapon, hogy a kérdéses időszakban lehetősége lett volna a tulajdonában levő ingatlant más módon hasznosítani (kiadni egy fizetőképes vállalkozásnak).

Amennyiben a bérlő, eredményesen hivatkozik arra, hogy vis maior körülmények miatt nem tudta a bérleti díj fizetési kötelezettségét teljesíteni, mentesül a kártérítési felelősség alól. Figyelemmel a vis maior fogalmára (az egyes szerződésekre ható, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható külső behatás, amely bekövetkezését és következményeit a felek nem tudják befolyásolni, és amelynek következtében a kötelezettségeiket nem tudják teljesíteni) – véleményünk szerint – önmagában a koronavírus járvány nem tekinthető vis maior körülménynek, csak a bérleti szerződésekre közvetlenül hatást gyakorló, a járvány miatt bevezetett intézkedések. 

Tekintettel arra, hogy a vis maior mindössze a jogelmélet része, annak értelmezésére nem terjednek ki a hatályos jogszabályok, a bírói gyakorlat feladata lesz annak megállapítása, hogy egy adott körülmény egy adott szerződésszegés vonatkozásában vis maior-nak minősülhet-e.

A fennálló – mind jogi, mind gazdasági szempontból – bizonytalan, sem a bérlők, sem a bérbeadók számára nem kedvező helyzetben természetesen ésszerű és kompromisszumos megoldást jelenthet a bérleti szerződés – a Ptk. és a Lakástörvény keretei közötti – közös megegyezéssel történő módosítása, illetve olyan, a vis maior körülményeket és következményeiket részletesen meghatározó elemek szerződésbe történő beépítése, melyek támpontul szolgálhatnak a jövőben. 

Mi a teendő tehát egy olyan világban, ahol az álhírek és pletykák gyorsabban terjednek, mint a legnagyobb járványok, és ahol olyan szintű manipulációnak vagyunk kitéve, hogy felmerülhet az álhírek szisztematikus, különböző önös érdekeket szolgáló terjesztése?

Ne hallgasson a féligazságokat tartalmazó véleményekre és a Szent-Grállal kecsegtető megoldásokra, hanem megbízható és hozzáértő jogi tanácsadásért forduljon a Dr. Nemes Ügyvédi Irodához.

Ha tetszett a bejegyzés, nyugodtan nyomj egy lájk vagy megosztás gombot!


Megosztás és cimkék

Címkék:  bérlet, vis maior, járvány, bérleti szerzőés, bérleti díj, kártérítésHozzászólás a témához

Szólj hozzá elsőként cikkemhez

Új hozzászólás

Mehet

Letöltések

Hogyan vezesd


jól a céged?


Hogyan kerüld el a jogi buktatókat? Mi az, amire érdemes odafigyelned, hogy a céged jól működjön? Milyen egy jó szerződés?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatok ingyenesen letölthető tanulmányomban - emberi nyelven.Iratkozz fel hírlevelemre és cserébe megajándékozlak ezzel az ingyenes tanulmánnyal!

Ki vagyok én?

„Hiszek abban,
hogy a jog nem
életünk meg-
keserítője, hanem
munkánk segítője
és szolgája.”


Nemes Imre vagyok
és azért dolgozom,
hogy ez a gondolat
ne csak vágy, hanem
könnyen elérhető
valóság legyen.


Bővebb információ

Blog cimkék

Keresés